Assegurança per a ferradors

Característiques de l’assegurança

Responsabilitat civil professional.

Indemnització diària en cas de baixa per accident o malaltia.

Assegurances d'accidents i assistència mèdica.

Inclou els danys del cavall treballat.

Sol·licitud de pressupost per a ferradors

Dades del sol·licitant
Dades de l’assegurança
Responsabilitat civil
Assegurances d'indemnització diària per malaltia o accident
Assegurances d'accident
Assegurança mèdica

Llisteu altres beneficiaris (esposa, fills, etc). Edat i sexe de cadascun.