Responsabilitat Civil

Sense franquícia.

Danys i lesions ocasionats a terceres persones.

Danys ocasionats als béns materials de tercers (cotxes, sembrats, etc).

Defensa jurídica de l'assegurat.

Imposició de fiances.

No s'exclou el cuidador del cavall com fan moltes companyies.

Exclosos els danys al/a la mateix/a genet/amazona.

Sol·licitud de pressupost per a una assegurança de responsabilitat civil per la propietat d'un èquid

Dades del sol·licitant
Dades del cavall